Snel onvermurwbaar: hypotheekrenteaftrek blijft verplicht

Snel onvermurwbaar: hypotheekrenteaftrek blijft verplicht

Nadat voormalig staatssecretaris van Financiën Wiebes al eerder had aangeven de hypotheekrenteaftrek als een plicht te beschouwen, stelt zijn opvolger Menno Snel (D66) hetzelfde. De nieuwe staatssecretaris stelt in een Kamerbrief over een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet van zins te zijn de eigen woning voor mensen met een geringe woningschuld volledig onder te brengen in Box 3. Het financieel nadeel dat ouderen krijgen door de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen is volgens Snel voorzien.

 Door de Wet Hillen (2005) hebben huiseigenaren bij wie het eigenwoningforfait hoger uitpakt dan de aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit is al snel het geval als eigenaren geen of nog slechts een geringe hypotheekschuld hebben. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de aftrekpost geleidelijk te willen gaan afschaffen.

Per saldo een bijtelling

In zijn Kamerbrief gaat Snel in op de vraag van Kamerlid Van Rooijen (50Plus) of het negatieve effect van deze maatregel, waarbij per saldo een bijtelling op de verschuldigde inkomstenbelasting kan ontstaan kan worden weggenomen. Renske Leijten (SP) stelt in dit verband om van de renteaftrek een keuze mogelijkheid te maken zodat kan worden voorkomen dat huizenbezitters per saldo in Box 1 belasting moeten betalen over de eigen woning.

Bewuste keuze

Dit laatste voorstel staat volgens Snel echter haaks op de in het regeerakkoord voorziene (geleidelijke) afschaffing van de regeling Hillen. (…)Het afschaffen van de regeling Hillen houdt de bewuste keuze in om een per saldo heffing niet tegen te gaan. Vanaf het moment dat de regeling Hillen wordt uitgefaseerd, kan een matiging van de tariefcorrectie per definitie niet meer voorkomen dat er per saldo belasting over de eigen woning moet worden betaald.”

Aftrekbare kosten

De staatssecretaris wijst erop dat de vraag over het optioneel zijn van de renteaftrek al eerder aan de orde geweest bij de beantwoording van Kamervragen. “Daarbij is geconcludeerd dat een belastingplichtige, zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld, verplicht is deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte. Dit is geen keuze.”

Schuld in box 3

Hij wijst wel op de mogelijkheid om een schuld die na 31 december 2012 is afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingseis geldt en die kwalificeert als eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat die schuld niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld, waardoor de rente en kosten niet langer aftrekbaar zijn in box 1. “Dit kan door deze schuld om te zetten in een aflossingsvrije lening waardoor niet langer aan de wettelijk vereiste vormgeving wordt voldaan. Dat de schuld dan in box 3 valt, neemt niet weg dat de eigen woning zelf nog in box 1 valt en hiervoor het eigenwoningforfait in aanmerking wordt genomen. (…)In die zin biedt het voorstel van mevrouw Leijten dan ook geen oplossing”

Defiscaliseren eigen woning

Op de vraag van Van Rooijen of de eigen woning gedefiscaliseerd zou moeten worden stelt Snel dat dat een “aanzienlijk verdergaande maatregel betreft” dan waarin is voorzien in het regeerakkoord. Daar heeft het kabinet niet voor gekozen.

bron. am: