DNB wil dat zorgverzekeraars huishoudboekje beter bijhouden

DNB wil dat zorgverzekeraars huishoudboekje beter bijhouden

Zorgverzekeraars moeten schadejaren sneller afrekenen en het risicovereveningssysteem verder verbeteren. Dit stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een vandaag verschenen rapport over de stand van zaken in de zorgverzekeringssector, getiteld ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’. Aanvullende zorgverzekeringen dreigen op termijn te verdwijnen. Daardoor bestaat het risico dat bepaalde zorg straks niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is, waarschuwt DNB. Volgens DNB moeten de zorgverzekeraars extra inspanningen leveren om te komen tot een duurzame zorgverzekeringssector.

Het rapport brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart binnen de zorgverzekeringssector. DNB doet daarbij aanbevelingen om een duurzame en maatschappelijk dienstbare zorgverzekeringssector te borgen. Het huidige zorgstelsel, met gereguleerde marktwerking, wordt daarbij als gegeven beschouwd.

Houdbaarheid bedrijfsmodel

Een stabiele zorgverzekeringssector is volgens de toezichthouder bij gebaat dat zorgverzekeraars hun kapitaalpositie op peil houden. Dat voorkomt dat zij de premie fors moeten verhogen bij (onverwachte) tegenvallers. Een forse premieverhoging kan bovendien gepaard gegaan met uitstroom van verzekerden en dit kan de houdbaarheid van het bedrijfsmodel onder druk zetten.

Kapitaalsurplus afgenomen

Door een combinatie van gestegen solvabiliteitseisen, dalende resultaten en de inzet van in het verleden behaalde resultaten om premiestijgingen te dempen is het kapitaalsurplus (aanwezige kapitaal boven de solvabiliteitseis) de afgelopen jaren afgenomen. De ruimte voor verdere inzet van de reserves voor premiedemping wordt daarmee kleiner.

DNB dringt bij de branche aan op een kritisch onderzoek naar manieren om het bedrijfsmodel van de verzekeraars toekomstgerichter te maken.

Lange doorlooptijden declaraties

Uit de analyse van DNB blijkt dat uiteenlopende politiek-juridische en financieel-economische ontwikkelingen de financiële positie en soliditeit van zorgverzekeraars beïnvloeden. Met name de lange doorlooptijden van declaraties en veranderende wet- en regelgeving dragen bij aan onzekerheid over de hoogte van de vergoedingen die zorgverzekeraars moeten uitkeren (de schadelast): de inkomsten vanuit de risicoverevening en de daadwerkelijke zorgkosten worden in bepaalde gevallen met een vertraging van twee tot drie jaar afgerekend. Mede hierdoor blijft het correct inschatten van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar voor veel zorgverzekeraars lastig.

Beperkte voorspellende waarde

De afbouw van de ex-post risicoverevening vergroot daarnaast de volatiliteit van de kapitaalpositie. Zorgverzekeraars dragen steeds meer risico’s zelf: er worden minder kosten nagecalculeerd. De ex-ante bijdrage die zorgverzekeraars ontvangen sluit voor bepaalde zorgsoorten echter (nog) niet goed aan bij de verwachte zorgkosten. De beperktere voorspellende waarde van het vereveningssysteem speelt onder meer voor zorg die recent is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit leidt tot extra onzekerheid in het bedrijfsresultaat.

Snellere afrekening schadejaren

DNB pleit daarom voor een snellere afrekening van schadejaren en verdere verbetering van het risicovereveningsysteem om financiële onzekerheid te verkleinen. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen van zorgverzekeraars scherper risicomanagement en robuust kapitaalbeleid om een duurzame en stabiele zorgverzekeringssector te borgen.

Passende kapitaaleisen

DNB betrekt ook haar eigen rol in het kapitaalbeleid van zorgverzekeraars.”Toezichthouders en beleidsmakers moeten er op hun beurt voor zorgen dat de wettelijke (kapitaal)eisen blijven aansluiten op de daadwerkelijke risico’s van zorgverzekeraars. Alle veranderingen in het speelveld voor de zorgverzekeraars vragen om een periodieke evaluatie en eventuele aanpassing van de kapitaaleisen op basis van nieuwe gegevens. Het is daarbij van belang om ook in Europees verband te blijven wijzen op de specifieke karakteristieken van de Nederlandse zorgverzekeringssector om passende kapitaaleisen vanuit Solvency-II te borgen.”

Onderlinge samenwerking

Wat DNB betreft wordt de onderlinge samenwerking tussen de verschillende toezichthouders verbeterd om daarmee de toezichtdruk voor zorgverzekeraars waar mogelijk te verlagen. “Dit past binnen de bredere trend naar meer proportioneel toezicht.”

Meerjarige verzekeringspolissen

DNB wijst erop dat de zorgkosten de komende jaren naar verwachting fors zullen stijgen. Kostenbeheersing wordt in de optiek van de toezichthouder daarom steeds belangrijker en zorgverzekeraars moeten scherpe keuzes maken voor een duurzaam bedrijfsmodel. “Selectieve inkoop en meerjarenafspraken met inzet op gepast zorggebruik, preventie, advisering en slim gebruik van data en ICT kunnen daar belangrijke bouwstenen voor zijn. (…)Beleidsmakers kunnen hierbij de mogelijkheden onderzoeken om kostenbeheersing en investeringen in preventie te stimuleren, bijvoorbeeld door meerjarige verzekeringspolissen mogelijk te maken zodat investeringen in preventie meer lonend kunnen worden.”

bron: amweb.nl