Hypotheeknormen voor hogere inkomens iets krapper in 2022


De maximale hypotheek voor huishoudens met een inkomen vanaf € 50.000 gaat volgend jaar enkele duizenden euro’s omlaag, zo meldt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Maar als de verwachte CAO-loonstijging van 2,2% doorgaat, kan iedereen juist iets meer lenen dan dit jaar.

De demissionaire minister meldt dat in haar Kamerbrief naar aanleiding van het jaarlijkse advies van Nibud. Grofweg gaat de leenruimte voor huishoudens met een inkomen tot € 50.000 iets omhoog en kunnen hogere inkomens volgend jaar iets minder lenen. “Indien rekening wordt gehouden met de door het Centraal Planbureau verwachte gemiddelde bruto loonstijging van 2,2% zal de maximale hypotheek voor alle inkomenscategorieën iets toenemen ten opzichte van 2021.” In de leennormensystematiek verandert niets, schrijft Ollongren, zoals het Nibud heeft geadviseerd.

Prijsstijging
Dat de meeste inkomenscategorieën wat minder kunnen lenen, komt door de prijsstijging van de overige uitgavenposten van huishoudens, waardoor huishoudens bij een gelijkblijvend inkomen iets minder ruimte in het maandelijkse budget overhouden voor hypotheeklasten. Bij een inkomen rond de € 110.000 gaat de maximale lening (zonder salarisverhoging) met circa € 10.000 omlaag. Komt er wel salaris bij, dan kan een kleine € 5.000 meer worden geleend dan dit jaar. Een loonstijging meegerekend, dan komt voor de meeste categorieën de toename van de maximale hypotheek rond die € 5.000 uit. Alleen de allerlaagste inkomens schieten met de nieuwe normen nauwelijks iets op.

Zonder loonstijging kunnen inkomens vanaf € 50.000 gemiddeld enkele duizenden euro’s minder lenen dan dit jaar. Lagere inkomens kunnen dan een paar duizend euro meer lenen dan in 2021.

Studieschulden
De minister gaat ook in op een motie van Kamerlid Jansen (FvD), die had gevraagd om een onderzoek naar de effecten van een verdere verlaging van de wegingsfactor voor studieschulden op de leencapaciteit van huishoudens met een studieschuld. Die wegingsfactor is nu 0,35%. Gaat die omlaag naar 0,25%, dan zou bij een studieschuld van € 10.000 de hypotheekruimte met € 3.000 ruimer worden. Met een schuld van € 25.000 zou tussen de € 7.000 en € 8.000 meer geleend kunnen worden dan nu het geval is. “Dit geldt voor zowel studieleningen met een aflostermijn van 15 jaar als 35 jaar.” Dit jaar is de gemiddelde studieschuld per oud-student die nog niet begonnen is aan het afbetalen van de lening circa € 17.000.

Wegingsfactor niet verder omlaag
Begin dit jaar is al een verlaging van de wegingsfactor doorgevoerd omdat de veronderstelde rente voor studieschulden in de berekening van de wegingsfactor niet meer aansloot op de actuele rente. Het Nibud had daarom geadviseerd over te stappen op een systematiek waarbij kredietverstrekkers de wegingsfactor kunnen afleiden op grond van de actuele rentestand voor studieschulden. “Zodoende kan de wegingsfactor automatisch veranderen bij een verhoging of verlaging van de rente op studieschulden. Aanpassing van de systematiek heeft geleid tot een lagere wegingsfactor, waardoor de maximale leencapaciteit voor mensen met een studieschuld verantwoord is toegenomen. Op dit moment wordt gelet op de rente op studieleningen de laagste door het Nibud verantwoord geachte wegingsfactor toegepast. Ik volg hierin het advies van het Nibud. Een nieuwe verlaging van de wegingsfactor vind ik onverantwoord omdat oud-studenten daarmee een groter risico lopen op financiële problemen (Amweb.nl).” 

Wil jij een hypotheek afsluiten in 2022? Onze hypotheekadviseurs staan voor je klaar.